Sazebník poplatků

 

Tímto Sazebníkem stanoví spol. Rerum Finance, s.r.o., se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03210235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228845, zastoupena Monikou Bohdalovou, jednatelem (dále jen jako „Společnost“), poplatky spojené se spotřebitelským úvěrem.

Pokud Klient nesplatí celkovou částku k úhradě ve stanoveném termínu splatnosti a ani si termín splatnosti neprodlouží, bude Společnost nucena přistoupit k vymáhání dlužné částky. To s sebou nese důsledky v podobě navýšení celkové částky k úhradě o náklady dle tohoto Sazebníku, popř. také o náklady související s předáním dluhu k vymáhání externí inkasní agentuře a nahlášení prodlení Klienta do příslušných úvěrových registrů.

  1. 1. SANKČNÍ NÁROKY VĚŘITELE PRO PŘÍPAD PRODLENÍ KLIENTA

1.1. Na základě příslušného smluvního ujednání bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky v prodlení.

1.2 Zákonné úroky z prodlení

Výše úroků z prodlení je stanovena příslušným právním předpisem a mění se v závislosti na změně repo sazby, kterou určuje Česká národní banka.

1.3. Účelně vynaložené náklady interní

Účelně vynaložené náklady jsou účtovány v závislosti na době prodlení a nákladech vynaložených při vymáháním pohledávky.

Naše náklady se skládají z:

- Automatické/manuální SMS, emaily a dopisy

- Telefonické hovory

- Náklady na práci zaměstnanců a další režijní náklady

Počet dnů po splatnosti

1

5

11

17

19

25

Náklady na vymáhání

28 kč

56 kč

430 kč

88 kč

442 kč

574 kč

1.4. Účelně vynaložené náklady po předání do externí inkasní agentury

Primární inkaso:

Převzetí případu do správy

250 Kč

Využití nástrojů pro komunikaci s dlužníkem

650 Kč

Dohledání nových kontaktních informací na nedostupné klienty

50 Kč

Režijní náklady

250 Kč

Sekundární inkaso:

Převzetí případu do správy

50 Kč

Využití nástrojů pro komunikaci s dlužníkem

450 Kč

Dohledání nových kontaktních informací na nedostupné klienty

50 Kč

Osobní návštěva inkasního specialisty

600 Kč

Režijní náklady

50 Kč

Pozdní inkaso:

Režijní náklady na jednotlivý případ

100 Kč

Náklady na poštovné, telefonní hovor nebo SMS

250 Kč

Náklady na osobní návštěvu inkasního inspektora

500 Kč

Náklady na 1 hod. práce zaměstnance

350 Kč

  1. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Sazebník je nedílnou součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

2.2. Společnost Rerum Finance, s.r.o. si vyhrazuje právo na stanovení poplatků a jejich změnu.

2.3. Tento sazebník je platný od 1.1.2022.

2.4. Tento sazebník je platný k datu poskytnutí úvěrů. Náklady se mohou měnit v čase a ceník tak v budoucnu nemusí odrážet aktuální účtované účelně vynaložené náklady. Aktuální údaje najdete vždy na našich webových stránkách..