Sazebník poplatků


Tímto Sazebníkem stanoví spol. Rerum Finance, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO:  03210235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228845, zastoupena Monikou Bohdalovou, jednatelem (dále jen jako „Společnost“), poplatky spojené se spotřebitelským úvěrem.

Pokud Klient nesplatí celkovou částku k úhradě ve stanoveném termínu splatnosti a ani si termín splatnosti neprodlouží, bude Společnost nucena přistoupit k vymáhání dlužné částky. To s sebou nese důsledky v podobě navýšení celkové částky k úhradě o náklady dle sazebníku, popř. také předání dluhu k vymáhání externí inkasní agentuře a nahlášení do příslušných úvěrových registrů.

  

1. PŘEHLED NÁKLADŮ

 1.1 Smluvní pokuta

V případě prodlení Vám bude na základě smluvního ujednání účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky v prodlení.

1.2 Zákonné úroky z prodlení

Kromě uvedené smluvní pokuty máme zároveň nárok na úroky z prodlení, které jsou stanoveny příslušným právním předpisem (Nařízením vlády č. 142/1994 Sb.). Výše úroku se mění v závislosti na změně repo sazby, kterou určuje Česká národní banka, popř. změnou právního předpisu.

1.3 Účelně vynaložené náklady

Mimo výše uvedenou smluvní pokutu a úroky z prodlení Vám budou naúčtovány také účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním pohledávky. Do celkového procesu vymáhání je zahrnuto množství kroků a nástrojů, zejména odesílání e-mailových a SMS zpráv, písemné upomínky, telefonická komunikace, administrativní činnost spojená s předáním případů externí inkasní agentuře a další. 

Počet dnů po splatnosti 1 5 11 17 19 25
Náklady na vymáhání 28 kč 56 kč 430 kč 88 kč 442 kč 574 kč

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Sazebník je nedílnou součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

2.2 Společnost Rerum finance, s.r.o. si vyhrazuje právo na stanovení poplatků a jejich změnu.

2.3 Tento sazebník je platný od 01.01.2022.