Sazebník poplatků

 

Tímto Sazebníkem stanoví spol. Rerum Finance, s.r.o., se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03210235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228845, zastoupena Monikou Bohdalovou, jednatelem (dále jen jako „Společnost“), poplatky spojené se spotřebitelským úvěrem.

Pokud Klient nesplatí celkovou částku k úhradě ve stanoveném termínu splatnosti a ani si termín splatnosti neprodlouží, bude Společnost nucena přistoupit k vymáhání dlužné částky. To s sebou nese důsledky v podobě navýšení celkové částky k úhradě o náklady dle tohoto Sazebníku, popř. také o náklady související s předáním dluhu k vymáhání externí inkasní agentuře a nahlášení prodlení Klienta do příslušných úvěrových registrů.

  1. SANKČNÍ NÁROKY VĚŘITELE PRO PŘÍPAD PRODLENÍ KLIENTA

 1.1 Smluvní pokuta

Na základě příslušného smluvního ujednání bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky v prodlení.

1.2 Zákonné úroky z prodlení

Výše úroků z prodlení je stanovena příslušným právním předpisem a mění se v závislosti na změně repo sazby, kterou určuje Česká národní banka.

1.3 Účelně vynaložené náklady

Účelně vynaložené náklady jsou účtovány v závislosti na době prodlení a nákladech vynaložených při vymáháním pohledávky. Do celkového procesu vymáhání je zahrnuto množství kroků a nástrojů, zejména odesílání e-mailových a SMS zpráv, písemné upomínky, telefonická komunikace, administrativní činnost spojená a další.

 

Počet dnů po splatnosti

1

5

11

17

19

25

Náklady na vymáhání

28 kč

56 kč

430 kč

88 kč

442 kč

574 kč


Pokud dojde v souvislosti s prodlením k předání pohledávky k vymáhání externí inkasní agentuře, budou vůči Klientovi navíc uplatněny účelně vynaložené náklady související s tímto úkonem.

Aktuální výši účelně vynaložených nákladů naleznete na: Sazebník poplatků

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Sazebník je nedílnou součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

2.2 Společnost Rerum Finance, s.r.o. si vyhrazuje právo na stanovení poplatků a jejich změnu.

2.3 Tento sazebník je platný od 01.01.2022.

2.3 Tento sazebník je platný k datu poskytnutí úvěrů. Náklady se mohou měnit v čase a ceník tak v budoucnu nemusí odrážet aktuální účtované účelně vynaložené náklady. Aktuální údaje najdete vždy na našich webových stránkách.